Welcome to Samtad.ir SamtaClassRoom!

To learn more about Each Lessons visit www.samtad.ir.

در این آموزشگاه دوره هایی تدریس میشوند که نیاز به گواهینامه های مورد تایید یک ارگان یا شرکت بوده و  شخص سوم نیاز به مشاهدا و تایید یه میباشد

شخص سوم با جستجو در این نرم افزار قادر است که دارای تاییدیه بودن کارشناس را تایید نماید.

برای مثال کارشناسان نصاب مورد تایید آروین فناور که درخواست ارائه گواهی گارانتی به مشتری باشند ، در صورتی که مشتری از نامبرده کارت شناسایی درخواست نماید آنگاه کارشناس میتواند آدرس نرم افزار را به مشتری داده تا تاییدیه مشتری بصورت آنلاین دریافت گردد.